Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Informujemy, że w bieżącym roku zmieniły się warunki dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników przysługującego pracodawcom, którzy zawarli z pracownikami-uczniami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.
Z dniem 1 września 2012 r. weszła w życie ustawa z dn. 19.08.2011 r. o zmianie ustawy
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 205, poz. 1206), a wraz z nią istotne zmiany w systemie kształcenia zawodowego. Przede wszystkim przebudowana zostanie struktura szkolnictwa zawodowego. Obecnie absolwent gimnazjum może kontynuować naukę w zasadniczej szkole zawodowej o okresie nauczania 2 lub 3 lata.
W zreformowanym systemie nie będzie już dwuletnich szkół zawodowych - wszystkie szkoły zawodowe realizować będą jednolity, trzyletni cykl kształcenia. Wynika to z podstawowego założenia reformy, zgodnie, z którym edukacja w szkole ponadgimnazjalnej, w tym również w zasadniczej szkole zawodowej, będzie zamykała rozpoczęty w gimnazjum cykl kształcenia ogólnego.

Od 1 września 2012 r. pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę
o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługiwać będzie dofinansowanie
w wysokości:

1. w przypadku nauki zawodu - 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, z tym, że jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy kwota dofinansowania będzie wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia

2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

W związku ze zniesieniem, od 1 września 2012 r., minimalnego okresu kształcenia przestanie też obowiązywać kwota dofinansowania w przypadku 24-miesięcznego okresu nauki. Ponadto zostanie podwyższona kwota dofinansowania w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy z 240 zł do 254 zł. Warto zwrócić uwagę, iż powołanej wyżej kwoty będą podlegać waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych. O ile wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, będzie wynosił co najmniej 105%.
 
Ustawa o systemie oświaty wprowadza przepis przejściowy dotyczący dofinansowania przy okresie kształcenia wynoszącym 24 miesiące. Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika - ucznia uczęszczającego do dwuletniej zasadniczej szkoły zawodowej będzie przyznawane w kwocie 4.587 zł nie dłużej niż do 31 grudnia 2014 r. Okres przejściowy jest konieczny, bowiem uczniowie, którzy we wrześniu 2012 r. rozpoczną naukę w klasach dwuletnich zasadniczych szkół zawodowych, będą ją kontynuować na dotychczasowych zasadach.

W art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty dodana została nowa regulacja, która dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników nakazuje traktować, jako pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dn. 15.12.2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5) . Przepis ten obowiązuje od 01.09.2012 r.

Zgodnie ze znowelizowanym art. 70b ust. 1 ustawy z dnia 7 września o systemie oświaty dofinansowanie kosztów kształcenia przysługiwać będzie pracodawcom, którzy zawarli
z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:

1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania

2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt. 1

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy  złożony w terminie 3 miesięcy
od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Do wniosku pracodawca jest obowiązany dołączyć:
 
1)dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,

2)w przypadku osoby kształcącej młodocianego w imieniu pracodawcy – oświadczenie pracodawcy , iż osoba ta była zatrudniona przez pracodawcę i kształciła młodocianego w okresie jego nauki,

3)umowa o pracę  z młodocianym pracownikiem zawarta  w  celu przygotowania zawodowego,

4)w przypadku krótszego okresu kształcenia dokumenty potwierdzające formę skrócenia okresu kształcenia,

5)dokument potwierdzający zdanie przez młodocianego pracownika egzaminu zawodowego,
 
6)świadectwo pracy młodocianego w przypadku rozwiązania po zakończeniu kształcenia umowy o pracę ,
 
7)wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej  oraz wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej,

8)wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. (Dz. U. Nr 53, poz. 311)

9) oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis oraz  zaświadczenia o udzielonej w ostatnich dwóch latach i w roku składania wniosku pomocy de minimis – kopie,

10) oświadczenie o nie korzystaniu z pomocy de minimis w okresie dwóch lat kalendarzowych poprzedzających złożenie wniosku i w roku składania wniosku.
 
Kopie lub odpisy należy potwierdzić za zgodność z oryginałem zgodnie z art. 76a § 1, 2

Ustawy kodeks postępowania administracyjnego.


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 1996 r., Nr 60, poz. 278 ze zm.)
w §3a zobowiązuje pracodawców do zawiadomienia Wójta Gminy o zawarciu umowy
o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem.

Nawiązując do powyższego, prosimy wszystkich pracodawców o informowanie Urzędu Gminy, o zawarciu umowy z młodocianymi pracownikami, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.


Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (78kB) excel

Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (25kB) word

Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (39kB) word

Oświadczenie o przejęciu, łączeniu lub podziale pracodawcy (52kB) pdf

Oświadczenie o powiązaniu pracodawcy (54kB) pdf

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika (42kB) word

Zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem (24kB) word


Wytworzył: Alicja Nogalska (16 stycznia 2013)
Opublikował: Michał Lewandowski (16 stycznia 2013, 12:14:22)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (13 listopada 2015, 09:33:04)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4276

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij