Zarządzenie nr 48/2020WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 16 września 2020w sprawie zatwierdzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Gminy w Lisewie

Zarządzenie nr 48/2020
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 16 września 2020


w sprawie zatwierdzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Gminy w Lisewie

Na podstawie podstawie art.14 ust. 1, art. 15 ust. 1 i art. 43 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 742) oraz § 9 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 683) w związku z art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zarządzam (t.j.Dz.U. z 2020 r. poz. 713), co następuje:

§ 1. Zatwierdzam „Plan ochrony informacji niejawnych Urzędu Gminy w Lisewie”, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

§ 3. Traci moc zarządzenie Nr 50/2014 Wójta Gminy Lisewo z dnia 11 sierpnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy w Lisewie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Lisewo
Jakub Kochowicz


Do pobrania:

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (22 września 2020, 15:44:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 87