Zarządzenie nr 58/2018WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 20 sierpnia 2018w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Zarządzenie nr 58/2018
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 20 sierpnia 2018


w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 ze. zm. zarządzam, co następuje:

§ 1. Wyznaczam miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych  i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Wykaz miejsc stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia zlecam Sekretarzowi Gminy Lisewo.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lisewie.

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik (194kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (22 sierpnia 2018, 08:14:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 215