Zarządzenie nr 55/2018WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 30 lipca 2018w sprawie w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Lisewo

Zarządzenie nr 55/2018
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 30 lipca 2018


w sprawie w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Lisewo

Na podstawie art. 268 a  Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 26, art. 33 ust. 4 i art. 39 ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz § 20 pkt 28 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Lisewie nadanego Zarządzeniem Nr 17/2017 Wójta Gminy Lisewo Kierownika Urzędu Gminy w Lisewie  z  dnia 29 września 2016 r., zmienionego Zarządzeniami: Nr 2/2017 Wójta Gminy Lisewo Kierownika Urzędu Gminy w Lisewie z dnia 25 stycznia 2017  r., Nr 8/2017 Wójta Gminy Lisewo Kierownika Urzędu Gminy w Lisewie  z  dnia 31 maja 2017 r.  oraz Nr 10/2018 Wójta Gminy Lisewo Kierownika Urzędu Gminy w Lisewie  z  dnia 25 maja 2018 r.,  zarządzam, co następuje:

§ 1. Upoważniam Sekretarza Gminy Lisewo Panią Halinę Chrzanowską do zastępowania Wójta Gminy Lisewo podczas jego nieobecności w okresie  od dnia 31 lipca  2018 r. do dnia 14 sierpnia 2018 r. i do dokonywania w tym czasie wszelkich czynności prawnych związanych z funkcjonowaniem Gminy Lisewo.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
 
 
 

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (31 lipca 2018, 08:02:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 276