Zarządzenie nr 37/2014WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 29 maja 2014w sprawie zwołania przez Sołtysa zebrania wiejskiego we wsi Błachta

Zarządzenie nr 37/2014
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 29 maja 2014


w sprawie zwołania przez Sołtysa zebrania wiejskiego we wsi Błachta

Na podstawie art.36 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318) oraz § 15 ust.1-5 Statutu Sołectwa Błachta, uchwalonego Uchwałą Nr XXI/150/05 Rady Gminy Lisewo z dnia 13 kwietnia 2005 r.,  zarządzam, co następuje:

§ 1. Zarządzam zwołanie zebrania wiejskiego we wsi Błachta na dzień 11 czerwca 2014 roku na godzinę 16:00.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sołtysowi wsi Błachta.

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (2 czerwca 2014, 10:43:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1474