Uchwała nr XXXIII /261/10RADY GMINY LISEWOz dnia 27 października 2010zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Krusin w latach 2010 - 2020art. 7 ust. 1 pkt 10,12 i 17, art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 429 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXIII /261/10
RADY GMINY LISEWO
z dnia 27 października 2010


zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Krusin w latach 2010 - 2020

art. 7 ust. 1 pkt 10,12 i 17, art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 429 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675) uchwala się, co następuje:


§ 1.  Zatwierdza się plan odnowy miejscowości  Krusin w latach 2010 – 2020.
Plan odnowy miejscowości  Krusin  w  latach  2010 - 2020 stanowi załącznik  do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały  powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik (74kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (5 listopada 2010, 15:08:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 709