Uchwała nr XXXII/252/10 RADY GMINY LISEWOz dnia 25 sierpnia 2010ustalenia opłat za świadczenia publicznego przedszkola prowadzonego przez gminę Lisewo.art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz.141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz.1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250 i Nr 54, poz. 320), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 , z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXII/252/10
RADY GMINY LISEWO
z dnia 25 sierpnia 2010


ustalenia opłat za świadczenia publicznego przedszkola prowadzonego przez gminę Lisewo.

art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz.141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz.1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250 i Nr 54, poz. 320), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 , z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675) uchwala się, co następuje:


§ 1. W publicznym przedszkolu dla którego organem prowadzącym jest Gmina Lisewo, ustala się miesięczną opłatę za świadczenia wykraczające ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego o której mowa w załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 Nr 4, poz. 17) tj. za nauczanie i wychowanie ponad 5 godzin dziennie w wysokości określonej w uchwale.


§ 2 1. W ramach świadczeń wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego odpłatne są świadczenia za następujące zajęcia opiekuńczo – wychowawcze oraz dydaktyczne:
1) gry i zabawy dydaktyczne, wspomagające rozwój umysłowy dziecka;
2) gry i zabawy badawcze, rozwijające zainteresowania otaczającym światem;
3) zajęcia muzyczne, plastyczne i teatralne rozwijające uzdolnienia dzieci;
4) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój ruchowy dziecka;
5) zabawy tematyczne, wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka.
2. Wysokość opłat za świadczenia, o których mowa w ust. 1 wynosi miesięcznie:
1) w przypadku korzystania przez dziecko ze świadczeń realizowanych w wymiarze 1 godziny dziennie ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego – 7,13 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów;
2) w przypadku korzystania przez dziecko ze świadczeń realizowanych w wymiarze powyżej 1 godzin dziennie ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego – 10,70 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów.
3. Wysokość opłat zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówkę opłaty wynoszącą mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówkę opłaty wynoszącą 50 groszy i więcej podwyższa się do pełnych złotych.


§ 3. Opłata o której mowa w § 2 ust 2 nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych.


§ 4. Miesięczna opłata o której mowa w § 2 ust. 2:
1) nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu;
2) nie jest pobierana w okresie przerwy urlopowej;
3) wniesiona jest do 10 dnia miesiąca.


§ 5. Miesięczną opłatę o której mowa w § 2 ust. 2 obniża się o 50 % za drugie i każde następne dziecko uczęszczające do przedszkola, pochodzące z rodziny uprawnionej do korzystania ze świadczeń rodzinnych. Obniżenia opłaty nie stosuje się do dzieci nie będących mieszkańcami gminy Lisewo.


§ 6. Zakres świadczeń oraz wysokość opłat udzielanych przez publiczne przedszkole określa umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy przedszkolem a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.


§ 7. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Gminnego Przedszkola w Lisewie.


§ 8. Traci moc uchwała Nr XIV/102/08 Rady Gminy Lisewo z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia Gminnego Przedszkola w Lisewie prowadzonego przez gminę Lisewo zmienioną uchwałą Nr XIX/ 149/ 08 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 grudnia 2008 r. oraz uchwałą Nr XXVII/207/ 09 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 grudnia 2009 r.


§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (4 listopada 2010, 14:41:49)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (4 listopada 2010, 14:51:39)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1216