Uchwała nr XXXIII/259/10RADY GMINY LISEWOz dnia 27 października 2010wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Malankowie stanowiącej mienie komunalne Gminy Lisewo na okres do 3 lat. art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXIII/259/10
RADY GMINY LISEWO
z dnia 27 października 2010


wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Malankowie stanowiącej mienie komunalne Gminy Lisewo na okres do 3 lat.

art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675) uchwala się, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy  dzierżawy  na okres do 3 lat  z dotychczasowym dzierżawcą, Wojskowym Kołem Łowieckim  „Bażant” w Chełmnie,  gruntu położonego  we wsi Malankowo oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 121/5 o pow. 1,2300 ha, dla którego Sąd Rejonowy w Chełmnie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi  księgę wieczystą Kw. Nr 15887.
Nieruchomość stanowi teren po zrekultywowanym gminnym wysypisku śmieci.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (4 listopada 2010, 13:16:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1487