Uchwała nr XXXIII/258/10RADY GMINY LISEWOz dnia 27 października 2010sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy Lisewoart. 18 ust. 2 pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675), art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963 i Nr 155, poz. 1043) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXIII/258/10
RADY GMINY LISEWO
z dnia 27 października 2010


sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy Lisewo

art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675), art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963 i Nr 155, poz. 1043) uchwala się, co następuje:


§ 1. Sprzedać Adamowi  Beszczyńskiemu w formie bezprzetargowej z gminnego zasobu nieruchomości,  położone   we   wsi  Lisewo,  działki  oznaczone   w   ewidencji   gruntów   i budynków:
- Nr   278/1, o powierzchni 0,0009 ha,  dla której urządzona jest  księga wieczysta KW Nr TO1C/00013239/2 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Chełmnie Wydział Ksiąg Wieczystych,
- Nr 283/13, o powierzchni 0,0012 ha, dla której urządzona jest księga wieczysta KW Nr TO1C/00010565/5 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Chełmnie Wydział Ksiąg Wieczystych.

§ 2. Wykonanie  uchwały  powierza  się Wójtowi  Gminy.

§ 3. Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (4 listopada 2010, 13:12:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1278