Uchwała nr XXXIII/260/10RADY GMINY LISEWOz dnia 27 października 2010Programu współpracy w 2011 r. Gminy Lisewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.art. 5 a ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 1 55 poz.1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, 2008 r. Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120, Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXIII/260/10
RADY GMINY LISEWO
z dnia 27 października 2010


Programu współpracy w 2011 r. Gminy Lisewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

art. 5 a ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 1 55 poz.1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, 2008 r. Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120, Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146) uchwala się, co następuje:


§ 1. Uchwala się  Program współpracy w 2011 r. Gminy Lisewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami  wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.Program stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały  powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

Załącznik (34kB) pdf
 

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (4 listopada 2010, 13:09:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1486