Uchwała nr XXXII/250/10RADY GMINY LISEWOz dnia 25 sierpnia 2010zmieniająca budżet Gminy Lisewo na 2010 r.Na podstawie art. 211 - 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 123, poz. 835) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXII/250/10
RADY GMINY LISEWO
z dnia 25 sierpnia 2010


zmieniająca budżet Gminy Lisewo na 2010 r.

Na podstawie art. 211 - 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 123, poz. 835) uchwala się, co następuje:


§ 1.  W budżecie Gminy Lisewo na 2010 r. uchwalonym uchwałą Nr XXVII/201/09 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 grudnia 2009 r. (Dz.Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2010 r. Nr 37, poz. 425) zmienionym:
- uchwałą Nr XXVIII/209/10 Rady Gminy Lisewo z dnia 5 lutego 2010 r.,
- zarządzeniem Nr 2/10 Wójta Gminy Lisewo z dnia 16 lutego 2010 r.,
- zarządzeniem Nr 8/10 Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 marca 2010 r.,
- uchwałą Nr XXIX/221/10 Rady Gminy Lisewo z dnia 23 kwietnia 2010 r.,
- zarządzeniem Nr 15/10 Wójta Gminy Lisewo z dnia 20 maja 2010 r.;
- uchwałą Nr XXX/226/10 Rady Gminy Lisewo z dnia 8 czerwca 2010 r.;
- zarządzeniem Nr 22/10 Wójta Gminy Lisewo z dnia 18 czerwca 2010 r.;
- uchwałą Nr XXX/231/10 Rady Gminy Lisewo z dnia 1 lipca 2010 r.;
- zarządzeniem Nr 26/10 Wójta Gminy Lisewo z dnia 2 lipca 2010 r.;
- zarządzeniem Nr 27/10 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 lipca 2010 r.;
wprowadza się zmiany:
1) w § 1 dochody budżetu Gminy Lisewo w wysokości 13.623.041 zł zastępuje się kwotą
    14.120.943 zł
    załącznik Nr 1 Dochody Budżetu Gminy Lisewo na 2010 r. zmienia się jak w załączniku Nr 1 do uchwały;
    a) w ust. 1:
      - dochody bieżące w wysokości 13.418.041 zł zastępuje się kwotą 13.514.943 zł;
      - dochody majątkowe w wysokości 205.000 zł zastępuje się kwotą 606.000 zł;
 2) § 2:
    a) w ust.1  łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 r. w wysokości 16.028.041 zł
        zastępuje się kwotą 16.516.243 zł
        załącznik Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2010 r. zmienia się jak w załączniku
        Nr 2 do uchwały,   
      - w pkt 1 wydatki bieżące w wysokości 14.354.641 zł zastępuje się kwotą  14.441.843 zł, 
      - w pkt 2  wydatki majątkowe w wysokości 1.673.400 zł zastępuje się kwotą 2.074.400zł,
    b) w ust. 2 wydatki na zadania inwestycyjne w 2010 r. zmienia się jak w załączniku Nr 3 do
        uchwały Wykaz inwestycji realizowanych przez gminę w 2010 r.;
3) w § 3 deficyt budżetu w kwocie 2.405.000 zł zastępuje się kwotą 2.395.300 zł;
4) w § 4 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy 3.895.100 zł zastępuje się kwotą 4.085.800 zł a łączną kwotę planowanych rozchodów 1.490.100 zł zastępuje się kwotą
    1.690.500 zł  zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały - Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2010 r.;
5) w § 5 pkt 1 zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek
     sektora finansów publicznych w kwocie 176.185 zł zastępuje się kwotą 153.030 zł, zgodnie
     z załącznikiem Nr 5 do uchwały;
6) w § 8 limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5.069.600 zł
     zastępuje się kwotą 5.233.300 zł,  w tym:
  -  w pkt 2 finansowanie planowanego deficytu w kwocie 2.405.000 zł zastępuje się kwotą 
     2.395.300 zł;
  - w pkt 3 spłatę wcześniej  zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych        oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek kwotę 1.464.600 zł zastępuje się kwotą 1.638.000 zł;
7) zmienia się § 10 pkt 1 lit b i c:
    - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.700.000 zł zastępuje
      się kwotą 2.395.300 zł,
    - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych
      oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.437.600 zł zastępuje się kwotą
      1.638.000 zł;
8) w § 13 zmienia się prognozę kwoty długu i spłat na 2010 r. i lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dochody budżetu gminy na 2010 r. (32kB) pdf
Wydatki budżetu gminy na 2010 r. (42kB) pdf
Plan przychodów budżetu gminy na 2010 r. (14kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (8 września 2010, 12:08:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1059