Uchwała nr XVI/116/08RADY GMINY LISEWOz dnia 27 sierpnia 2008w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy Lisewo. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218), art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz.1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104 , poz. 708 i Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 69, poz. 468 i Nr 173, poz.1218 oraz z 2008 r. Nr 59, poz. 369) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVI/116/08
RADY GMINY LISEWO
z dnia 27 sierpnia 2008


w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy Lisewo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218), art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz.1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104 , poz. 708 i Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 69, poz. 468 i Nr 173, poz.1218 oraz z 2008 r. Nr 59, poz. 369) uchwala się, co następuje:


§ 1. Sprzedać w drodze przetargu nieruchomość  stanowiącą mienie komunalne  gminy Lisewo  położoną we wsi  Strucfoń oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem  działki  91 o pow. 0,15 ha. Dla  nieruchomości  urządzona jest  księga wieczysta Kw.  Nr 14172 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Chełmnie - Wydział Ksiąg Wieczystych.  

§ 2. Wykonanie  uchwały  powierza się Wójtowi  Gminy.

§ 3. Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.
 

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (2 września 2008, 11:56:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1239