Uchwała nr XVI/129/08RADY GMINY LISEWOz dnia 27 sierpnia 2008zmieniająca Statut Gminy Lisewo.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVI/129/08
RADY GMINY LISEWO
z dnia 27 sierpnia 2008


zmieniająca Statut Gminy Lisewo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) uchwala się, co następuje:


§ 1. W Statucie Gminy  Lisewo   (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2003 r. Nr 25, poz. 512 i Nr 114, poz. 1626 oraz z 2004 r. Nr 69, poz. 1211) załącznik Nr 3  otrzymuje  brzmienie:
„ZAŁĄCZNIK Nr 3
Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Lisewo:
1)  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisewie;
2)  Gminny Ośrodek Zdrowia w Lisewie;
3)  Gminne Przedszkole w Lisewie;
4)  Gminna Biblioteka Publiczna w Lisewie;
5)  Szkoła Podstawowa im. M. C. Skłodowskiej w Krusinie;
6)  Zespół Szkół Ogólnokształcących Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Lisewie;
7)  Zespół Szkół Ogólnokształcących Gminne Gimnazjum w Lisewie;
8)  Gminne Usługi Wodno-Kanalizacyjne w Lisewie;
9)  Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie.”
 
§ 2.
 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (1 września 2008, 08:39:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1348