Uchwała nr XVI/128/08RADY GMINY LISEWOz dnia 27 sierpnia 2008w sprawie przystąpienia Gminy Lisewo do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Vistula Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję”.Na podstawie art. 7 pkt 19, art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218), art. 15. ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 07 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. Nr 64, poz. 427 oraz z 2008 r. Nr 98, poz. 634) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVI/128/08
RADY GMINY LISEWO
z dnia 27 sierpnia 2008


w sprawie przystąpienia Gminy Lisewo do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Vistula Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję”.

Na podstawie art. 7 pkt 19, art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218), art. 15. ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 07 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. Nr 64, poz. 427 oraz z 2008 r. Nr 98, poz. 634) uchwala się, co następuje:


§ 1. Przystąpić do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Vistula Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” z siedzibą w Stolnie jako członek zwyczajny stowarzyszenia.

§ 2. Wykonanie uchwały w zakresie reprezentowania Gminy Lisewo w Stowarzyszeniu powierza się Wójtowi Gminy, który może wyznaczyć inną osobę.  

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXI/192/06 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie przystąpienia Gminy Lisewo do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Vistula - Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (1 września 2008, 08:35:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1312