Uchwała nr XVI/126/08RADY GMINY LISEWOz dnia 27 sierpnia 2008w sprawie Planu modernizacji dróg gminnych w latach 2008 – 2013.Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 2, art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVI/126/08
RADY GMINY LISEWO
z dnia 27 sierpnia 2008


w sprawie Planu modernizacji dróg gminnych w latach 2008 – 2013.

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 2, art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218), uchwala się, co następuje:


§ 1. Uchwala się  Plan modernizacji dróg gminnych w  latach 2008 – 2013 w zakresach
i kolejności określonej w załączniku do uchwały.

§ 2. Szczegółowe zakresy rzeczowe oraz koszty realizacji zostaną określone w dokumentacjach projektowo – kosztorysowych dla poszczególnych zadań.

§ 3. Źródłem finansowania robót będą podatki i opłaty stanowiące dochody budżetu Gminy oraz uzyskane dotacje.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
    
§ 5. Traci moc uchwała nr XVI/113/04 rady Gminy Lisewo z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie przyjęcia planu modernizacji dróg gminnych od roku 2005.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik (69kB) pdf
 

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (1 września 2008, 08:32:03)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (9 września 2008, 09:55:15)
Zmieniono: 1

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 951