Uchwała nr XVI/123/08RADY GMINY LISEWOz dnia 27 sierpnia 2008w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Lisewo.Na podstawie art. 5a ust. 2, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVI/123/08
RADY GMINY LISEWO
z dnia 27 sierpnia 2008


w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Lisewo.

Na podstawie art. 5a ust. 2, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218) uchwala się, co następuje:


§ 1. Konsultacje z mieszkańcami gminy Lisewo zwane dalej konsultacjami,  przeprowadza się w wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy w celu poznania opinii mieszkańców co do sposobu rozstrzygnięcia sprawy poddanej konsultacji.
 
§ 2.
W konsultacjach mają prawo brać udział osoby stale zamieszkujące na obszarze, na którym mają być przeprowadzone konsultacje, które w dniu konsultacji posiadają czynne prawo wyborcze.
 
§ 3. Konsultacje w zależności od ich przedmiotu mogą być przeprowadzane na terenie całej gminy lub mogą być ograniczone do jednego lub kilku sołectw.

§ 4.1.  Konsultacje zarządza:
1)  Wójt - w przypadku, gdy wymóg konsultacji wynika z przepisów ustawy;
2)  Rada Gminy - w innych sprawach ważnych dla gminy.

2. Uchwała lub zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji winna określać:
1) przedmiot konsultacji;
2) termin przeprowadzenia konsultacji;
3) obszar, na którym zostaną przeprowadzone konsultacje;
4) sposób przeprowadzenia konsultacji w formach określonych w § 5.
 
§ 5.
Konsultacje z mieszkańcami przeprowadza się:
1) na zebraniach wiejskich;
2) poprzez ankiety.
 
§ 6. W przypadku konsultacji z mieszkańcami w formie ankiet organ zarządzający konsultacje określa wzór ankiety i treść zawartych w niej pytań oraz termin i miejsce przekazania wypełnionych ankiet.
 
§ 7.1. Ogłoszenie o zebraniu powinno ukazać się co najmniej 7 dni przed jego terminem poprzez:
1) umieszczanie treści zawiadomienia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy;
2) za pośrednictwem sołtysów w sołectwach  objętych konsultacją;
3) kurendę;
4) umieszczenie zawiadomienia na tablicy ogłoszeniowej sołectw objętych konsultacją.

2. Ogłoszenie o zebraniu powinno zawierać:
1)  określenie przedmiotu konsultacji;
2)  miejsce, dzień i godzinę rozpoczęcia zebrania.

§ 8.1. Zebranie uważa się za ważne, gdy bierze w nim udział co najmniej 20% mieszkańców uprawnionych do wzięcia udziału w konsultacji.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano wymaganej frekwencji zebranie jest prawomocne po upływie pół godziny w tym samym dniu bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

§ 9.1. Zebranie otwiera i prowadzi przewodniczący zebrania, którym jest przedstawiciel organu zarządzającego konsultacje oraz  informuje o sprawie będącej przedmiotem konsultacji oraz przedstawia możliwe rozwiązania.
2. Po dyskusji, w ramach której mieszkańcy uzyskują wszelkie możliwe informacje dotyczące przedmiotu konsultacji przewodniczący zebrania informuje o sposobie prowadzenia głosowania i przeprowadza głosowanie.
3. Uczestnicy zebrania wyrażają opinie w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 
§ 10. 1. Obsługę techniczną zebrania zapewnia Wójt poprzez wyznaczenie pracownika Urzędu Gminy, do obowiązków którego należy:
1) sporządzanie listy obecności;
2) sprawdzenie, czy osoby biorące udział w zebraniu są uprawnione do udziału w konsultacji;
3) spisanie protokołu, który powinien zawierać datę zebrania, listę obecności, stwierdzenia ważności zebrania, przedmiot zebrania i opis przebiegu dyskusji, wyniki przeprowadzonych głosowań oraz podpisy przewodniczącego zebrania i protokolanta.

2. Lista obecności  osób uprawnionych do udziału w zebraniu powinna  zawierać:
1)  nazwisko i imię;
2)  adres zamieszkania;
3)  numer PESEL lub datę urodzenia.
 
§ 11.
Konsultacje mają charakter opiniotwórczy i opiniodawczy, a ich wynik nie jest wiążący dla organów gminy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 13.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w  życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (1 września 2008, 08:23:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1154