Uchwała nr XVI/122/08RADY GMINY LISEWOz dnia 27 sierpnia 2008w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lisewo.Na podstawie art. 14 a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz.141, Nr 94, poz.788, Nr 122, poz.1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167 poz.1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz.1532 i Nr 227, poz.1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz.1292 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVI/122/08
RADY GMINY LISEWO
z dnia 27 sierpnia 2008


w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lisewo.

Na podstawie art. 14 a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz.141, Nr 94, poz.788, Nr 122, poz.1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167 poz.1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz.1532 i Nr 227, poz.1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz.1292 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416) uchwala się, co następuje:


§ 1. Ustala się  sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lisewo:
1) Oddział Przedszkolny w Szkole  Podstawowej  w Krusinie;
2) Gminne Przedszkole w Lisewie, ul Toruńska 14.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisewo.

§ 3. Traci moc uchwała nr XV / 108 / 04 Rady Gminy  Lisewo z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lisewo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2008 r.
 
 
 

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (1 września 2008, 08:18:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1173