Uchwała nr XVI/121/08RADY GMINY LISEWOz dnia 27 sierpnia 2008w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Lisewo.Na podstawie art. 17 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz.141, Nr 94, poz.788, Nr 122, poz.1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167 poz.1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz.1532 i Nr 227, poz.1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz.1292 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVI/121/08
RADY GMINY LISEWO
z dnia 27 sierpnia 2008


w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Lisewo.

Na podstawie art. 17 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz.141, Nr 94, poz.788, Nr 122, poz.1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167 poz.1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz.1532 i Nr 227, poz.1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz.1292 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416) uchwala się, co następuje:


§ 1. Ustala się plan sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum, prowadzonych przez Gminę Lisewo:
1) Szkoła  Podstawowa  w Krusinie;
2) Zespół Szkół Ogólnokształcących - Szkoła Podstawowa w Lisewie, ul Toruńska 16;
3) Zespół Szkół Ogólnokształcących – Gminne Gimnazjum w Lisewie, ul. Toruńska 17.
 
§ 2. Określa się granice obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum, prowadzonych przez Gminę Lisewo: 
1) obwód Szkoły Podstawowej w Krusinie obejmuje wsie: Bartlewo, Błachta, Kamlarki, Krusin, Linowiec, Tytlewo i Wierzbowo;
2) obwód Zespołu Szkół Ogólnokształcących - Szkoły Podstawowej w Lisewie obejmuje wsie: Chrusty, Drzonowo, Kornatowo, Krajęcin, Lisewo, Lipienek, Malankowo, Mgoszcz, Strucfoń, Piątkowo i Pniewie;
3) obwód Zespołu Szkół Ogólnokształcących - Gminnego Gimnazjum w Lisewie  obejmuje obszar Gminy Lisewo.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisewo.
 
§ 4.
Traci moc uchwała nr V / 43 / 99 Rady Gminy w Lisewie z dnia 30 marca 1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lisewo.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
 

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (1 września 2008, 08:15:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1205