Uchwała nr XVI/120/08RADY GMINY LISEWOz dnia 27 sierpnia 2008w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego.Na podstawie art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298, z 2006 r. Nr 64, poz. 448 i Nr 136, poz. 970 oraz z 2007 r. Nr 34, poz. 206 i Nr 171, poz. 1208), art. 176 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 169, poz. 1420, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz.1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVI/120/08
RADY GMINY LISEWO
z dnia 27 sierpnia 2008


w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego.

Na podstawie art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298, z 2006 r. Nr 64, poz. 448 i Nr 136, poz. 970 oraz z 2007 r. Nr 34, poz. 206 i Nr 171, poz. 1208), art. 176 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 169, poz. 1420, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz.1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) uchwala się, co następuje:


§ 1.1. Gmina Lisewo w trosce o rozwój sportu oraz zaspakajanie potrzeb mieszkańców wspiera rozwój sportu kwalifikowanego.
2. Uchwała określa:
1) warunki ubiegania się o wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego;
2) rodzaj danych i informacji, które powinien zawierać wniosek o udzielenie wsparcia;
3) tryb postępowania z wnioskiem o udzielenie wsparcia;
4) postanowienia, jakie powinna zawierać umowa o udzielenie wsparcia;
5) zasady rozliczania, kontroli i zwrotu udzielonego wsparcia finansowego.
3. Na zasadach określonych w uchwale wsparcie może otrzymać każdy klub sportowy działający i mający siedzibę na terenie Gminy Lisewo.
 
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) wsparciu finansowym- należy przez to rozumieć przyznawanie dotacji celowych ze środków zabezpieczonych corocznie w budżecie gminy  na cele określone w § 3 ust. 1;
2) klubie sportowym - należy przez to rozumieć stowarzyszenie nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku posiadające licencję wydaną przez właściwy polski związek sportowy;
3) gminie - należy przez to rozumieć Gminę Lisewo.
 
§ 3.1. Gmina może udzielić  klubowi sportowemu wsparcia finansowego z przeznaczeniem na dofinansowanie:
1) zakupu sprzętu sportowego, wyposażenia, strojów sportowych, diet i ubezpieczenia zawodników, podróży służbowych, wynajmu obiektów sportowych, nagród, dyplomów i medali dla zawodników, materiałów promocyjnych i organizacji obozów sportowych; 
2) kosztów związanych z udziałem w rozgrywkach ligowych, w tym ryczałtów i delegacji sędziowskich, opłat i licencji startowych, obsługi medycznej, zatrudnienia instruktorów i trenerów;
3) prowadzenia zajęć z zawodnikami niezrzeszonymi;
4) ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków na skutek uprawiania sportu. 
2. Gmina może udzielić klubowi sportowemu  wsparcia organizacyjnego oraz umożliwić korzystanie z obiektów sportowych należących do gminy na zasadzie użyczenia.
 
§ 4. 1.Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego,  należy składać  w terminie 30 dni od uchwalenia budżetu gminy na dany rok kalendarzowy. 
2.Wniosek  powinien zawierać w szczególności:
1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania proponowanego do realizacji;
2) termin i miejsce realizacji zadania;
3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania;
4) informację o wcześniejszej działalności klubu składającego wniosek, w zakresie    którego dotyczy zadanie;
5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł;
3. Do wniosku należy dołączyć:
1) aktualny odpis z rejestru potwierdzający status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących lub potwierdzony za zgodność z oryginałem,
2) potwierdzoną za zgodność kopię statutu klubu.
 
§ 5. 1. Wójt Gminy  rozpatruje wnioski o udzielenie wsparcia finansowego,  w terminie do 30 dni od daty upływu terminu, o którym mowa w § 4 i przyznaje wsparcie finansowe w trybie indywidualnych rozstrzygnięć, od których nie przysługuje tryb odwoławczy.
2. Przy rozpatrywaniu wniosków uwzględnia się:
1) doświadczenie oraz dotychczasowe osiągnięcia sportowe wnioskodawcy;
2) promowanie gminy poprzez udział w rozgrywkach ligowych;
3) udział młodzieży  /juniorów/ w działalności klubu sportowego;
4) działania klubu sportowego dla integrowania wspólnoty mieszkańców;
5) zgodność oferty ze statutem;
6) ocenę realizacji wcześniej realizowanych podobnych zadań;
7) rodzaj i celowość planowanych kosztów.
 
§ 6.1. Przekazanie wsparcia finansowego następuje na podstawie umowy, określającej w szczególności:
1) przeznaczenie wsparcia finansowego /opis/;
2) wysokość udzielonego wsparcia finansowego oraz tryb i harmonogram jego przekazywania;
3) sposób i termin rozliczenia udzielonego wsparcia finansowego, zobowiązanie  otrzymującego  wsparcie finansowe do poddania się pełnej kontroli w zakresie należytego jego wykorzystania, w tym do udostępnienia pełnej dokumentacji wydatkowania środków finansowych (rozlicznie przyznanej dotacji przez klub sportowy może obejmować wydatki poniesione w okresie od 1 stycznia do 15 grudnia );
4) zasady zwrotu niewykorzystanych środków lub środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.
2. Umowa zawiera się na okres nie dłuższy niż do dnia 15 grudnia roku budżetowego.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się, za zgodą stron, możliwość zmiany w ciągu roku  zakresu rzeczowego oraz warunków realizacji zadania w formie aneksu do umowy.
4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sposobie wykorzystania środków   wstrzymuje się  przekazywanie kolejnych transz,  a dotychczas przekazana kwota podlega zwrotowi wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania wsparcia.
5. Umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nieterminowego lub nienależytego jej wykonania. Podstawę do rozwiązania umowy stanowią wyniki kontroli wykonania umowy.
 
§ 7.
1. Kontrola, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 jest przeprowadzana przez osoby upoważnione przez Wójta Gminy i polega na:
1) sprawdzeniu rzeczywistego przebiegu realizacji zadania;
2) sprawdzeniu dokumentów związanych z realizacją wspieranego zadania pod kątem ich zgodności z przepisami prawa, umową i zasadami rachunkowości.
2. Przy udzielaniu wsparcia finansowego stosuje się odpowiednio art. 131, art.144 do art. 146 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.
 
§ 8.1. Klub sportowy, który otrzymał  wsparcie finansowe składa Wójtowi Gminy sprawozdanie z realizacji zadania objętego wsparciem finansowym  w sposób i w trybie określonym w umowie.
2. Sprawozdanie z realizacji zadania składane jest najpóźniej do dnia 31 grudnia roku, w którym udzielono wsparcia finansowego.
 
§ 9.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 10.
 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
 
 

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (1 września 2008, 08:12:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 931