Uchwała nr XXX/203/2017RADY GMINY LISEWOz dnia 10 lipca 2017w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Lisewo na lata 2017 - 2030”Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXX/203/2017
RADY GMINY LISEWO
z dnia 10 lipca 2017


w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Lisewo na lata 2017 - 2030”

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. Przyjmuje się i wdraża do realizacji „Strategię Rozwoju Gminy Lisewo na lata 2017-2030” stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisewo.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XI/82/2007 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 grudnia 2007 r.  w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Lisewo w latach 2007 – 2013.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Załącznik (3523kB) pdf
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (13 lipca 2017, 09:07:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 128