Uchwała nr XVI/118/08RADY GMINY LISEWOz dnia 27 sierpnia 2008w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Lisewo. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218 uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVI/118/08
RADY GMINY LISEWO
z dnia 27 sierpnia 2008


w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Lisewo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218 uchwala się, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnych umów  dzierżawy  nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy na okres do 3 lat. Nieruchomości objęte zgodą określa   załącznik  do  uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik (69kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (1 września 2008, 08:04:11)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (9 września 2008, 09:51:23)
Zmieniono: 1

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1175