Uchwała nr XV/115/08RADY GMINY LISEWOz dnia 6 czerwca 2008w sprawie Wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy Lisewo na lata 2008 - 2011. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XV/115/08
RADY GMINY LISEWO
z dnia 6 czerwca 2008


w sprawie Wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy Lisewo na lata 2008 - 2011.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218), uchwala się, co następuje:


§ 1.  Uchwala się Wieloletni plan inwestycyjny Gminy Lisewo na lata 2008 – 2011. Plan stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy  Lisewo.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIII/94/08 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie Planu inwestycyjnego Gminy Lisewo na lata 2008 – 2011.

§ 4. Uchwała  wchodzi  w życie  z dniem  podjęcia.

Załącznik (21kB) excel

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (12 czerwca 2008, 15:30:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 884