Uchwała nr XV/113/08RADY GMINY LISEWOz dnia 6 czerwca 2008w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Lisewo. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218), § 7 rozporządzenia Rady Ministrów dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 146, poz. 1123, z 2006 r. Nr 39, poz. 272 oraz z 2008 r. Nr 73, poz. 431) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XV/113/08
RADY GMINY LISEWO
z dnia 6 czerwca 2008


w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Lisewo.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218), § 7 rozporządzenia Rady Ministrów dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 146, poz. 1123, z 2006 r. Nr 39, poz. 272 oraz z 2008 r. Nr 73, poz. 431) uchwala się, co następuje:


§ 1.1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Wójta Gminy Lisewo w wysokości:
1) wynagrodzenie zasadnicze - 4.200,- zł;
2) dodatek funkcyjny - 1.500,- zł;
3) dodatek specjalny - 20% łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego

2. Pozostałe składniki wynagrodzenia zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych i rozporządzeniem z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich.
 
§ 2. Traci moc uchwała Nr XII/89/08 Rady Gminy Lisewo z dnia z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Lisewo.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do wypłacanych wynagrodzeń począwszy od dnia 1 stycznia 2008 r.

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (12 czerwca 2008, 15:24:55)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (23 czerwca 2008, 15:46:03)
Zmieniono: 1

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1264