Uchwała nr XV/114/08RADY GMINY LISEWOz dnia 6 czerwca 2008w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej w celu uzyskania statusu Zakładu Aktywności Zawodowej. Na podstawie art. 9 ust. 1 art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218), art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XV/114/08
RADY GMINY LISEWO
z dnia 6 czerwca 2008


w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej w celu uzyskania statusu Zakładu Aktywności Zawodowej.

Na podstawie art. 9 ust. 1 art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218), art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92) uchwala się, co następuje:


§ 1. Tworzy się wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostkę organizacyjną  Gminy Lisewo, w celu uzyskania statusu  Zakładu Aktywności Zawodowej  z siedzibą
w Drzonowie.Statut Zakładu Aktywności Zawodowej stanowi załącznik do  uchwały.


§ 2. Celem funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej będzie zatrudnienie oraz rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.


§ 3. Jednostka organizacyjna rozpoczyna działalność z dniem uzyskania statusu Zakładu Aktywności Zawodowej.

§ 4. Zakład Aktywności Zawodowej działać będzie w oparciu o bazę lokalową obiektów poszkolnych w Drzonowie.
 
§ 5.
Źródłem przychodów Zakładu Aktywności Zawodowej będzie działalność usługowo – rehabilitacyjna.
 
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
      
§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik (78kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (12 czerwca 2008, 15:22:02)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (23 czerwca 2008, 15:45:18)
Zmieniono: 1

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1288