zamówienie na:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lisewo w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

zamawiający: Gmina Lisewo, ul. Chelmińska 2, 86-230 Lisewo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGiI.271.10.2019.PK
wartość: Poniżej progów określonych na podstawie art. 11, ust. 8 PZP
termin składania ofert: 30 sierpnia 2019  10:00
wynik postępowania: Podpisano umowę z wykonawcą.